ᐊᖕᒐᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓄᑦ

ᑯᓗᒃ ᑕᓚᕖᒃᓴᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᓴᖅᑭᔮᖃᑦᑕᕈᒫᖅᑐᑦ ᑭᖑᓕᕇᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᓪᓗ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓅᓯᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓃᖖᒑᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ ᓄᓇᒥᓪᓗ. ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓅᖓᔪᖅ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒡᓗ ᑐᖖᒐᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᔪᖖᒋᒋᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

Kuluk talaviiksakkut ilinniarutit saqqijaaqattarumaaqtut kinguliriit nutaralaanut nutararnullu surusiit inuusirisimajanginniinngaaqtuq uqausilirinirmik, iliqqusirmik nunamillu.

ᑕᕝᕙᓂ ᒪᑉᐱᒐᕐᒥ ᐱᖖᒍᐊᒐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᑯᓗᖕᒦᖖᒑᖅᑐᑦ. ᓄᑕᕋᓛᑦ ᓄᑕᕋᐃᓪᓗ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᔭᕆᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᖖᒐᕕᒃᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᔪᖖᒋᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

Tavvani mappigarmi pinnguagat piliriaksallu ilinniarutiksait kulungmiinngaaqtut. Nutaralaat nutaraillu piruqpallianinginnik, pijariuqpallianinginnut naammaktut piliriaksat ajurunniiqsautiuniaqtut tunngaviktaaqpallianinginnuglu ajunngittariaqaqtanginnik.

ᑕᖅᑭᓕᖕᓄᑦ 0–3 Taqqilingnut 0-3

ᐹᒻᒪᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖖᒍᐊᒐᑦᓴᑦ Paammangatillugit pinnguagatsat

ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐹᒻᒪᒃᑎᒍᒃ ᕿᐱᖕᒧᑦ ᐊᓪᓕᕋᕐᒨᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐅᕝᕙ ᐹᒻᒪᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᑕᕋᓛᕐᓄᑦ: Nutaralaat paammaktiguk qipingmut allirarmuulluunniit. Uvva paammangatillugit piliriangujunnaqtut quvianarunnaqtut nutaralaarnut:

 • ᓂᐊᖁᐊᑕ ᖁᓕᑦᑎᐊᖓᓂ ᐱᖖᒍᐊᕐᒥ ᐊᐅᓚᑲᑦᑖᖅᑎᑦᑎᒋᑦ ᓂᐊᖁᕐᒥᓂᒃ ᑭᕕᒃᓯᔪᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑦ.
  Niaquata qulittiangani pinnguarmi aulakattaaqtittigit niaqurminik kiviksijunnaqsiniarmat.
 • >ᐹᒻᒪᓪᓗᑎᒃ ᓵᑦᑎᐊᖓᓄᑦ ᕿᑐᕐᖓᖅᐱᑦ. ᐃᓕᖕᓄᑦ ᕿᕕᐊᕆᐅᖅᓴᑎᒍᑦ ᖁᖓᑉᐸᓪᓗᓂ.
  Paammallutik saattianganut qiturngaqpit. Ilingnut qiviariauqsatigut qungappalluni.
 • ᑕᕐᕋᖅᑑᒻᒥᒃ ᐱᖖᒍᐊᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓯᒋᑦ ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᑕᑯᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑕᖓᓂᒃ.
  Tarraqtuummik pinnguarmilluunniit ilisigit nutaraqpit takukatangniaqtanganik.
 • ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᕐᒥ ᓵᑦᑎᐊᖓᓅᖅᓯᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᒍ. Qallunaaqtamik qimirruagarmi saattianganuuqsigit qimirrujunnarniarmagu.
 • “ᐅᓪᓗ, ᐅᓪᓗ, ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ” “ullu, ullu, ulluriaq”. ᐃᖖᒋᖅᐸᓪᓗᑎ ᐃᖖᒋᒐᕐᓂ ᓲᕐᓗ “ᐅᓪᓗ, ᐅᓪᓗ ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ”
  “inngiqpalluti inngigarni suurlu “ullu, ullu ulluriaq”.

ᑎᒍᒥᐊᖃᑦᑖᖅ ᐃᓗᓕᓕᒃ ᐊᐅᓚᑎᑲᑕᓪᓗᒍ
tigumiaqattaaq ilulilik aulatikatallugu

ᑎᒍᒥᐊᖃᑦᑕᖅ ᐃᓗᓕᓕᒃ ᖁᒻᒧᒃᑕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓂᒧᒃᑕᖅᑎᓪᓗᒍᓗ. ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐃᔨᖏᒃ ᒪᓕᒋᐅᖅᓴᑎᑉᐸᓪᓗᒋᒃ. ᑕᐃᒪ, ᑎᒍᒥᐊᖃᑦᑕᖅ ᑐᓂᓗᒍ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ. ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᐅᓚᑎᑦᑐᓐᓇᔾᔮᖖᒋᑕᕋᓗᐊᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ.

Tigumiaqattaq ilulilik qummuktaqtillugu sanimuktaqtillugulu. Nutaralaat ijingik maligiauqsatippallugik. Taima, tigumiaqattaq tunilugu nutararnut. Imminik aulatittunnajjaanngitaraluanga, kisiani ikajurunnaqtait.

ᖁᖓᑲᑕᒡᓗᒍ qungakataglugu

ᐊᔾᔨᖖᒍᐊᓂᒃ ᑕᑯᓕᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓗᑎᑦ ᐊᔾᔨᖖᒍᐊᒃᑯᕕᖕᒨᕐᓗᒋᑦ. ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᑎᒋᓗᒍ, ᑎᒃᑯᐊᖅᐸᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᖖᒍᐊᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᓯᕙᓪᓗᑎᑦ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑮᓇᖖᒍᐊᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᒻᒪᑯᓗᐃᑦ!

Ajjinnguanik takulimajanginnik katiqsuilutit ajjinnguakkuvingmuurlugit. Qimirruaqatigilugu, tikkuaqpallugit ajjinnguat atinginnik taisivallutit. Nutarait kiinannguanik qimirruarummakuluit!

ᐊᒡᒐᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑎᑕᒐᕐᒥᒃ ᐱᖖᒍᐊᖃᕐᓂᖅ aggangnut aulatitagarmik pinnguaqarniq

ᐊᐅᓚᑎᑕᒐᕐᒥᒃ ᐳᐊᓗᓗᑎᑦ. ᐊᐅᓚᑎᑲᑕᒍᒃ ᖁᒻᒧᑦ ᐊᒻᒧᓪᓗ ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᐊᑎᖓ ᑕᐃᕙᓪᓗᒍ. ᑕᑯᓇᓱᒡᓗᑎᑦ ᒪᓕᑲᑕᖕᒪᖔᑎᒃ ᐃᔨᖏᒃ. ᑕᐃᒪ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐅᓚᑎᑲᑕᒡᓗᒍ ᐊᐅᓚᑎᑕᒐᖅ (ᓲᕐᓗ ᓴᓂᒧᑦ).
Aulatitagarmik pualulutit. Aulatikataguk qummut ammullu nutaraqpit atinga taivallugu. Takunasuglutit malikatangmangaatik ijingik. Taima, qanutuinnaq aulatikataglugu aulatitagaq (suurlu sanimut).

ᑭᓇᐅᒻᒪᑦ? Kinaummat?

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑕᕐᕋᖅᑑᒻᒧᑦ ᓵᑎᓪᓗᒍ. ᕿᒥᕐᕈᑎᒍᒃ ᑮᓇᖓᓂᒃ. ᑎᒃᑯᐊᖅᐸᓪᓗᒋᑦ ᑮᓇᖓᑕ ᓱᑯᑦᑎᖏᑦ ᑕᐃᕙᓪᓗᒋᑦ ᐊᑎᖏᑦ. ᓲᕐᓗ, ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ “ᐅᑯᐊᒃ ᐃᔩᒃᑭᒃ
.”Nutarait tarraqtuummut saatillugu. Qimirrutiguk kiinanganik. Tikkuaqpallugit kiinangata sukuttingit taivallugit atingit. Suurlu, uqarlutit “ukuak ijiikkik.”

ᑕᖅᑭᓕᖕᓄᑦ 4–6 taqqilingnut 4-6

Peekaboo ᓇᐅᑯᓗᓪᓕ naukululli

ᓇᐅᑯᓗᓪᓖᖅᑎᑉᐸᓪᓗᒍ ᓄᑕᕋᐃᑦ. ᑮᓇᐃᑦ ᐊᒡᒐᖕᓄᑦ ᒪᑐᐊᖅᐸᓪᓗᒍ. ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐊᕝᕙᐃᕈᕕᒋᑦ ᐅᖃᖅᐸᓪᓗᑎᑦ “ᐅᕝᕙᑯᓗᖔᒃ!” ᖁᖓᓪᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᐃᔨᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᓴᕐᓗᑎᑦ
.Naukululliiqtippallugu nutarait. Kiinait aggangnut matuaqpallugu. Aggatit avvairuvigit uqaqpallutit “uvvakulungaak!” qungallutit nutaraqpit ijinginnut takusarlutit.

ᓈᖓ ᓱᐴᕐᕕᒋᓗᒍ naanga supuurvigilugu

ᐊᓐᓄᕌᖅᐸᓪᓕᐊᓗᒍ ᓄᑕᕋᐃᑦ, ᓱᐴᕐᕕᒋᕙᓪᓗᒍ ᓈᑯᓗᐊ ᐅᕕᓂᖓᓗ, ᓂᐱᖃᕐᓗᑎᑦ ᖃᓂᕐᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓗᒍ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᓂᐱᖓᓂᑦ ᖁᐃᓇᓐᓇᕐᓂᖓᓂᓪᓗ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ. ᓄᑕᕋᐃᑦᑕᐅᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᓂᓪᓕᐊᑎᓐᓇᓱᓪᓗᒍ ᖃᓂᕐᒥᓄᑦ.
Annuraaqpallialugu nutarait, supuurvigivallugu naakulua uviningalu, nipiqarlutit qanirnut aktualugu. Nutarait nipinganit quinannarninganillu quviagijaqarniaqtuq. Nutaraittauq taimaak nilliatinnasullugu qanirminut.

ᐊᒃᓴᑲᕐᓂᖅ aksakarniq

ᕿᐱᖕᒥ ᓇᑎᕐᒨᖅᓯᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᐃᑦ ᕿᐱᖕᒧᑦ ᓇᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖏᓪᓗᑎᑦ ᓴᓂᕋᖓᑕ ᐃᒡᓗᐊᓄᑦ ᐃᓕᖕᓅᖅᑎᓐᓇᓱᒡᓗᒍ. ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ, ᐱᖖᒍᐊᕐᒥ ᓴᓂᐊᓅᖅᓯᓗᑎᑦ ᐊᐃᒃᓯᖅᑎᓐᓇᓱᒡᓗᒍ.Qipingmi natirmuuqsilutit nutarait qipingmut nallaqtillugu. Ingillutit sanirangata igluanut ilingnuuqtinnasuglugu. Uvvaluunniit, pinnguarmi sanianuuqsilutit aiksiqtinnasuglugu.

ᐃᔾᔪᐊᖖᒐ! Ijjuannga!

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᓂᐱᖃᖅᐸᑦ, ᐃᔾᔪᐊᕐᓗᒍ ᓂᐱᓂᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᕙᓪᓗᒍ. ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᖖᒍᐊᕐᓗᒍ. ᑖᓐᓇ ᐱᖖᒍᐊᕈᑦ ᓄᑕᕋᕐᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑎ.
Nutarait nipiqaqpat, ajjuarlugu nipiniglu uqausirnilluunniit ilavallugu. Uqallaqatiginnguarlugu. Taanna pinnguarut nutararnik uqallaqatiqarnirmik ilisaijjuti.

ᐃᒃᐱᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᑦ ikpingnaqtut ajjigiinngittut

ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐱᓗᑎᑦ, ᓲᕐᓗ ᖁᓕᑦᑕᐅᔭᒃᓴᓂᒃ, ᓂᕈᒥᒃᑐᓂᒃ, ᓄᕕᖅᓵᒃᓴᓂᒃ, ᐱᐊᑦᑐᓂᒡᓗ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᑎᖃᑦᑕᕈᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ.
Qallunaaqtanik ajjigiinngittunik pilutit, suurlu qulittaujaksanik, nirumiktunik, nuviqsaaksanik, piattuniglu. Nutarait aktuqsitiqattaruk qallunaaqtanik ajjigiinngittunik.

ᐅᓂᒃᑳᓃᖖᒑᖅᑐᓂᒃ ᐱᓪᓚᕆᖖᒍᐊᕐᓂᖅ unikkaaniinngaaqtunik pillarinnguarniq

ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᐱᖖᒍᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐱᓪᓚᕆᖖᒍᐊᕆᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ. ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᓂᐱᖃᖅᑎᖖᒍᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᖖᒍᐊᑦ. ᐱᖖᒍᐊᑦ ᓅᑎᑲᑕᓪᓗᒋᑦ. ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᐱᖖᒍᐊᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ ᐃᔨᒥᓄᑦ ᒪᓕᑲᑕᒍᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᓂᐱᓂᒡᓗ ᓄᑖᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒡᓗ ᑐᓵᓗᓂᓗ.
Nutaraqpit pinnguanginnik aturlutit pillarinnguarit unikkaarmi. Ajjigiinngittunik nipiqaqtinnguarlugit pinnguat. Pinnguat nuutikatallugit. Nutaraqpit pinnguat aulaningit ijiminut malikatagunnaqsiniaqtangit nipiniglu nutaanik uqausirniglu tusaalunilu.

ᑕᖅᑭᓕᖕᓄᑦ 7–9 taqqilingnut 7-9

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐆᑦᑐᕋᐅᓯᕐᓂᒃ ilinniaqtillugu uutturausirnik

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᓯᕐᓂᒃ ᐱᔭᕐᓂᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑦ. ᐆᑦᑐᕋᐅᓯᕐᓂᒃ ᓲᕐᓗ “ᐱᔭᕇᖅᑐᖓ” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ “ᐱᒃᑲᓐᓂᕐᓚᖓ” ᑕᐃᒫᒃ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᑐᖅ, ᕿᓄᖖᒋᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᓂᓗ.
Nutarait uutturausirnik pijarniqtunik ilinniaqtillugu tukisijaujunnaqsiniarmat. Uutturausirnik suurlu “pijariiqtunga” uvvaluunniit “pikkannirlanga” taimaak pijumajanginnik tukisijautittijunnaqsiniaqtuq, qinunnginniqsaulirlunilu.

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᐃᑦ ᕿᑐᒃᑐᓂᒃ ᖄᓖ
qimirruagait qituktunik qaalii

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᑎᒋᖃᑦᑕᕈᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᕐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᐊᒃᑐᐊᑲᑕᒐᒃᓴᓂᒃ ᓇᐅᑯᓗᒡᓖᕈᑎᒃᓴᓂᒡᓗ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑎᑉᐸᒍᒃ. ᑕᑯᓐᓇᖅᑎᑉᐸᓪᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᒪᑉᐱᖅᑕᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᒪᑉᐱᖅᓯᑎᒐᓱᐊᖅᐸᓪᓗᒋᓪᓗ. ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᒃᑭᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᒋᕙᓪᓗᒋᓪᓗ ᐊᔾᔨᖖᒍᐊᖕᒋᑦ.
Nutarait qimirruaqatigiqattaruk qimirruagarnik quvianaqtunik piliriqatigiigutiksanik, suurlu aktuakatagaksanik naukulugliirutiksaniglu. Nutarait qimirruaqtippaguk. Takunnaqtippallugu qanuq mappiqtausuungummangaata mappiqsitigasuaqpallugillu. Uqalimaaqattakkit nutararnut uqallautigivallugillu ajjinngungit.

ᐊᐅᓚᑕᒐᐃᑦ ᑕᕐᕋᓖᑦ aulatagait tarraliit

ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᒐᐃᑦ ᑕᕐᕋᓕᐅᖅᑎᑉᐸᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᓐᓇᒃᑯᑦ. ᓂᐱᖃᖖᒍᐊᖅᑎᑉᐸᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ. ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᐊᐅᓚᑕᒐᐃᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ ᐃᔨᒥᓄᑦ ᒪᓕᑲᑕᒍᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᓂᐱᓂᒡᓗ ᑐᓴᕆᐅᖅᐸᓪᓗᓂ.
Nutaranut aulatagait tarraliuqtippallugit akinnakkut. Nipiqannguaqtippallugit ajjigiinngittunik. Nutaraqpit aulatagait aulaningit ijiminut malikatagunnaqsiniaqtangit nipiniglu tusariuqpalluni.

ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂᒃ ᓯᓇᕐᔪᓕᖕᓂᒃ ᐱᖖᒍᐊᖃᕐᓂᖅ
kippaariktunik sinarjulingnik pinnguaqarniq

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᓂᒃ ᓯᓇᕐᔪᓕᖕᓂᒃ ᑕᑯᑎᔾᔪᒃ. ᑕᑯᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᔭᒃᓴᐅᒻᒪᖔᑕ–ᓲᕐᓗ, ᑲᓱᒃᑕᖅᑎᑲᑕᓪᓗᒋᑦ ᐅᕐᕈᑎᓪᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᓕᕇᒃᓯᒪᔪᑦ.
Nutarait kippaariktunik sinarjulingnik takutijjuk. Takunnaqtillugu qanuq pilirijaksaummangaata – suurlu, kasuktaqtikatallugit urrutillugilluunniit qaliriiksimajut.

ᐱᕙᒋᑦ! Pivagit!

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐹᕐᖑᕋᓲᖑᓕᖅᐸᑦ, ᓇᔪᐊᑦᑕᑑᖖᒍᐊᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᓂᐅᓐᓄᑦ ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᐹᕐᖑᖅᑎᑉᐸᓪᓗᒍ, ᓂᐅᒃᑭᒃ ᑲᑎᑉᐸᑎᒃ ᐅᖃᐅᑎᓗᒍ, “ᐱᕙᒋᑦ!” ᓄᑕᕋᐃᑦ ᓂᕆᐅᒍᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᔭᐅᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑐᐊᕕᕈᓐᓇᖅᓯᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᔪᐊᑦᑕᑑᖖᒍᐊᓕᐊᒃᑰᓕᕌᖓᒥ.
Nutarait paarngurasuunguliqpat, najuattatuunngualiurlutit niunnut nutarait iluagut paarnguqtippallugu, niukkik katippatik uqautilugu, “pivagit!” nutarait niriugunnaqsiniarmat pijauniarnirminik tuavirunnaqsiniqsauniaqtuq najuattatuunngualiukkuuliraangami.

ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂᖅ ᐊᒃᑐᕋᒃᓴᓂᒃ ᐅᖅᑰᓂᕐᒥᒡᓗ qaujinasungniq akturaksanik uqquunirmiglu

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑎᔾᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐊᒃᑐᕋᒃᓴᓂᒃ ᐅᖅᑰᓂᕐᓂᓪᓗ. ᓲᕐᓗ, ᑭᒍᓯᓴᔪᖅᓯᐅᒻᒥᒃ ᖃᐅᓯᖅᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᕈᑎᕋᓛᕐᒥ ᖁᐊᖃᐅᒻᒨᖅᓯᓗᑎᑦ ᖁᐊᐸᓘᔭᕐᓗᓂ. ᑕᐃᒪ, ᓄᑕᕋᕐᓅᕐᓗᒍ ᖃᐅᔨᓇᓱᖕᓂᐊᕐᒪᒍ. ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᑑᑎᓂᐊᖅᑐᖅ.
Nutarait ikpigusuktijjut ajjigiinngittunik akturaksanik uqquunirnillu. Suurlu, kigusisajuqsiummik qausiqtumigluunniit allarutiralaarmi quaqaummuuqsilutit quapaluujarluni. Taima, nutararnuurlugu qaujinasungniarmagu. Nutaraqpit ikpigusuliqpallianianganut atuutiniaqtuq.

ᑕᖅᑭᓕᖕᓄᑦ 10-12 taqqilingnut 10-12

ᐱᒋᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᖅᐱᑦ, ᐋᖅᑭᓕᕆᑦ, ᐊᑏ! Pigiatuinnariaqaliqpit, aaqqilirit, atii!

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐃᖏᑎᔾᔪᒃ ᓴᓂᖕᓄᑦ. ᐊᖅᓴᒥᒃ ᐊᕿᑦᑐᒥᒃ ᐊᒃᓴᑳᑎᑦᑎᒋᑦ ᖃᓂᒋᓗᐊᖖᒋᑕᖓᓂᑦ. ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ, “ᐱᒋᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓕᖅᐱᑦ...ᐋᖅᑭᓕᕆᑦ...ᐊᑏ!” ᐹᕐᖑᖅᑎᓐᓇᓱᒡᓗᒍ ᐊᖅᓴᒧᑦ. ᐊᖅᓴᖅ ᐱᑉᐸᒍ, ᐸᑦᑕᓪᓗᑎᑦ ᐅᖃᖅᐸᓪᓗᑎᑦ, “ᔭᐃ!” ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐊᕆᐅᑦᑎᓇᓱᖕᓂᖓᓂ.
Nutarait ingitijjuk saningnut. Aqsamik aqittumik aksakaatittigit qanigiluanngitanganit. Uqarlutit, “pigiatuinnariaqaliqpit...aaqqilirit...atii!” taarnguqtinnasuglugu aqsamut. Aqsaq pippagu, pattallutit uqaqpallutit, “jai!” taimailiuqatigijunnaqtait ariuttinasungningani.

ᓇᐅᓪᓕ...? naulli...?

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᐱᕆᑲᑕᒍᒃ ᑎᒥᖓᑕ ᓱᑯᑦᑎᖏᓐᓂᒃ. ᓲᕐᓗ, ᐊᐱᕆᒍᒃ “ᓇᐅᒡᓕ ᐃᓯᒐᑎᑦ?” ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᐸᑦ ᐃᓯᒐᒻᒥᓄᑦ, ᓄᓗᕋᕐᓗᑎᑦ ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ “ᑕᕝᕙᑯᓗᐃᑦ ᐃᓯᒐᑎᑦ!” ᑎᒥᐅᑉ ᓱᑯᑦᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖖᒋᑉᐸᑦ ᓱᑯᑦᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᔪᕆᖅᓲᑎᓗᒍ–ᓲᕐᓗ, ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ “ᐅᑯᐊᒃ ᓰᖅᑰᒃᑭᑦ” ᓰᖅᑯᖏᓐᓄᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑎᓪᓗᒍ.
Nutarait apirikataguk timingata sukuttinginnik. Suurlu, apiriguk “naugli isigatit?” nutarait tikkuaqpat isigamminut, nulurarlutit uqarlutit “tavvakuluit isigatit!” timiup sukuttinginnik taimailiuqtikkannirlugu. Nutarait qaujimanngippat sukuttinginnik, ajuriqsuutilugu-suurlu, uqarlutit “ukuak siiqquukkit” siiqqunginnut tikkuaqtillugu.

ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑎᑦ ᐹᒻᒪᖓᓗᑎᑦ uqalimaarlutit paammangalutit

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐹᒻᒪᒃᑎᓪᓗᒍ ᓴᓂᑦᑎᐊᖓᓄᑦ ᐹᒻᒪᖕᒥᓗᑎᑦ. ᐅᖃᓕᒫᖃᑎᒋᓗᒍ. ᑎᒃᑯᐊᖁᕙᓪᓗᒍ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒦᑦᑐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔪᓐᓇᕐᒥᔭᐃᑦ.
Nutarait paammaktillugu sanittianganut paammangmilutit. Uqalimaaqatigilugu. Tikkuaquvallugu kisutuinnarnut ilisairijanginnut uqalimaagarmiittunut ajjigiinngittunik piliriqatigijunnarmajait.

ᐃᖖᒋᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᓇᖅᑐᓂᒃ inngirlutit pilirinaqtunik

ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐃᖖᒋᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᖁᕙᓪᓗᒍ. ᓲᕐᓗ, ᐃᖖᒋᕐᓗᑎᑦ “ᓂᐊᖁᖅ ᑐᐃ” (“Head and Shoulders"). ᓴᕐᓕᑦᑎᐅᑎᓗᒍ ᐊᒃᑐᖅᓯᑎᑉᐸᓪᓗᒍ ᑎᒥᒥᑕ ᓱᑯᑦᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᖖᒋᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.
Nutaranut inngirlutit pilirinaqtunik aulaquvallugu. Suurlu, inngirlutit “niaquq tui” (Head and Shoulders”). Sarlittiutilugu aktuqsitippallugu timimita sukuttinginnik inngiqtillutit.

ᐊᓃᖃᑎᒋᓗᒍ aniiqatigilugu

ᕿᐱᒻᒥ ᒪᓂᖅᑲᒨᖅᓯᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᐃᓪᓗ ᐃᒃᓯᕙᓗᓯᒃ. ᑎᒃᑯᐊᖅᐸᓪᓗᑎᑦ ᑕᑯᔭᔅᓯᓐᓂᒃ. ᓯᓚᒥᐅᑕᕐᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᐅᔭᕋᒃ ᐱᕈᖅᑐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᕿᐱᐅᑉ ᖄᖓᓅᖅᓯᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᒃᑐᐊᑎᑲᑕᒍᒃ. ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐅᖁᒻᒥᕐᓂᐊᖖᒋᒻᒪᒋᑦ.
Qipimmi maniqqamuuqsilutit nutaraillu iksivalusik. Tikkuaqpallutit takujassinnik. Silamiutarnik, suurlu ujarak piruqtunigluunniit qipiup qaanganuuqsilutit nutarait aktuatikataguk. Qaujisattiarlugu uqummirnianngimmagit.

ᐱᖖᒍᐊᖅ ᐃᔨᖅᐸᓪᓗᒍ pinnguaq ijiqpallugu

ᒪᓂᖅᑲᒧᑦ ᕿᐱᖕᒥᒃ ᐃᓕᓯᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᖅᐱᓪᓗ ᐱᖖᒍᐊᖓᓂᒃ ᐃᔨᖅᓯᓗᑎᑦ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᕿᓂᖅᑎᓐᓇᓱᓪᓗᒍ ᐱᖖᒍᐊᕐᒥᒃ. ᓇᓂᓯᑉᐸᑦ ᐱᖖᒍᐊᕐᒥ, ᐸᑦᑕᓪᓗᑎᑦ ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ “ᓇᓂᕙᑦ!”
maniqqamut qipingmik ilisilutit nutaraqpillu pinnguanganik ijiqsilutit. Nutarait qiniqtinnasullugu pinnguarmik. Nanisippat pinnguarmi, pattallutit uqarlutit “nanivat!”

ᑕᖅᑭᓕᖕᓄᑦ 13-18 taqqilingnut 13-18

ᐊᒡᒐᓄᑦ ᒥᖑᐊᒐᑦ agganut minguagat

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑕᑯᑎᓪᓗᒍ ᐊᒡᒐᓄᑦ ᒥᖑᐊᒐᕐᓂᒃ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᒥᐊᕐᒥᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓗᑎᑦ, ᐊᒥᐊᓂᒃ ᐃᓚᕙᓪᓕᐊᕋᔮᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒡᒐᖕᓂ ᒥᖑᐊᕐᒨᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᓕᓚᔪᕐᓗ ᒥᖑᐊᓕᕐᓗᒍ. ᓄᑕᕋᐃᓪᓗ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖁᓗᒍ. ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᕈᒃ ᐅᖁᒻᒥᕐᓂᐊᖖᒋᒻᒪᒍ ᒥᖑᐊᖅ.
Nutarait takutillugu agganut minguagarnik. Atausirmik amiarmik pigiarutiqarlutit, amianik ilavalliarajaallugit asinginnik. Takunnaqtillugu aggangni minguarmuuqtittilutit alilajurlu mingualirlugu. Nutaraillu taimaliuqulugu. Qaujisattiaruk uqummirnianngimmagu minguaq.

ᐃᑦᑐᒃᑕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ittuktaqtittiniq

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᓂᐱᖃᖅᑎᑕᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ–ᓲᕐᓗ, ᕿᔪᒃ ᐊᓘᑎ ᐆᑦᑎᑎᓗ. ᑕᑯᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᓂᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐆᑦᑑᒪᔭᒃᑎᓪᓗᒍᓗ.
Nutarait ajjigiinngittunik nipiqaqtitaksanik atuqtillugu-suurlu, qijuk aluuti uuttitilu. Takunnaqtillugu ajjigiinngittunik nipiqaqtittijunnarninginnik, uuttuumajaktillugulu.

ᐳᒃᑕᓲᖅ ᑭᕕᓲᕐᓘᓐᓃᑦ? Puktasuuq kivisuurluunniit?

ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᒻᒪᓪᓗᒍ. ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᓄᐊᑦᑎᓗᑎᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᐳᒃᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᑭᕕᓂᐊᖅᑐᑦ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑲᑕᐃᑎᓪᓗᒍ ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ. ᑕᑯᓐᓇᖃᑎᒋᓗᒍ ᑕᑯᔭᒃᓯᓐᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᐅᑎᖃᕐᓗᓯᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓯᒃ “ᐳᑦᑕᔪᖅ” ᐊᒻᒪ “ᑭᕕᔪᖅ.”
Uvininniarvik immallugu. Ajjigiinngittunik nuattilutit, ilangit puktaniaqtut ilangillu kiviniaqtut. Nutarait kataitillugu uvininniarvingmut. Takunnaqatigilugu takujaksinnik uqallautiqarlusik, uqausirnik aturlusik “puttajuq” amma “kivijuq”

ᖄᖅᐳᖅ! Qaaqpuq!

ᐳᓪᓚᐅᔭᕌᓂᒃ ᓱᐱᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ. ᖄᖅᓯᖁᕙᓪᓗᒍ ᐸᑦᑕᓪᓗᓂ ᐳᓪᓚᐅᔭᕌᓂᒃ.
Pullaujaraanik supisiqattarlutit nutararnut. Qaaqsiquvallugu pattalluni pullaujaraanik.

ᕿᑐᒃᑐᒐᐅᔭᖅ ᐊᖁᓪᓗᒍ qituktugaujaq aqullugu

ᕿᑐᒃᑐᒐᐅᔭᖅᓯᐅᕐᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᐴᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖓᓂᒃ. ᕿᑐᒃᑐᒐᐅᔭᕐᒨᕐᓗᒍ ᐃᖏᖁᓗᒍ. ᑕᑯᖖᒍᐊᖁᓗᒍ ᓄᓇᒃᑰᕈᒻᒥ ᐊᖁᖖᒍᐊᕐᓗᓂ. ᕿᑐᒃᑐᒐᐅᔭᖅ ᐃᖏᕐᕋᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᖖᒍᐊᕐᕙᓘᓗᑎᑦ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᖁᖁᐊᖅᑎᑦᑎᖖᒍᐊᖁᓗᒍ, “ᖁᖁᐊᕈᑎᖖᒍᐊᕐᒥ.” ᓇᕿᖖᒍᐊᖅᐸᒍ ᖁᖁᐊᖖᒍᐊᕐᓗᑎᑦ.
Qituktugaujaqsiurlutit nutaraqpit puurvigijunnaqtanganik. Qituktugaujarmuurlugu ingiqulugu. Takunnguaqulugu nunakkuurummi aqunnguarluni. Qituktugaujaq ingirratillugu nunakkuurutinnguarvaluulutit. Nutarait ququaqtittinnguaqulugu, “ququarutinnguarmi.” Naqinnguaqpagu ququannguarlutit.

ᐃᑦᑐᒃᑕᕐᓂᖅ ᓂᐱᖃᑎᒌᓪᓗ ittuktarniq nipiqatigiillu

ᑐᓵᑎᓪᓗᒍ ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐃᑦᑐᒃᑕᕐᓂᓕᖕᓂᒃ ᓂᐱᖃᑎᒌᓂᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᒃᑯᑦ. ᐅᖃᓕᒫᖃᑎᒋᓗᒍ ᐱᔭᕐᓂᖅᑐᓂᒃ, ᐃᖖᒋᖃᑎᒋᓗᒍ ᑐᓴᕋᓐᓈᖃᑎᒋᓗᒍᓗ ᐃᑦᑐᒃᑕᕐᓂᓕᖕᓂᒃ ᓂᐱᖃᑎᒌᓂᒡᓗ.
Tusatillugu nutarait ittukttarnilingnik nipiqatigiinillu ajjigiinngittukkut. Uqalimaaqatigilugu pijarniqtunik, inngiqatigilugu tusarannaaqatigilugulu ittuktarnilingnik nipiqatigiiniglu.

ᑕᖅᑭᓕᖕᓄᑦ 19-24 taqqilingnut 19-24

ᒧᒥᕐᓗᒃ mumirluk

ᓂᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᓂᔾᔮᓲᓂᒃ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂ ᓄᑕᕋᐃᓪᓗ ᒧᒥᖃᑎᒋᓗᒍ ᐃᒡᓗᒃᑯᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐅᓚᖂᕐᓗᒍ.
Nilliatittilutit nijjaasuunik quvianaqtuni nutaraillu mumiqatigilugu iglukkut. Qanutuinnaq aulaquurlugu.

ᑐᖅᑯᔭᓕᐅᕐᓂᖅ tuqqujaliurniq

ᑐᖅᑯᔭᓕᐅᖃᑎᒋᓗᒍ ᓄᑕᕋᐃᑦ–ᓲᕐᓗ, ᐊᐅᒻᒥᑎᒧᑦ ᑭᐳ ᐅᓕᒡᓗᒍ. ᐃᓗᐊᓄᑦ ᐊᑭᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᓗᑎᑦ ᐱᙳᐊᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓂᒡᓗ. ᑐᖅᑯᔭᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐱᖖᒍᐊᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᓂᕆᖃᑎᒋᓗᒍᓘᓐᓃᑦ.
Tuqqujaliuqatigilugu nutarait-suurlu, aummitimut kipu uliglugu. Iluanut akisirnik iliuqqailutit pinnguannarijanginniglu. Tuqqujaup iluani, pinnguaqatigijunnaqtait niriqatigiluguluunniit.

ᓂᔾᔮᓲᑦ nijjaasuut

ᓂᔾᔮᓲᖃᕈᔅᓯ, ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐱᖖᒍᐊᖃᖅᑎᒍᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᒃᑯ. ᓂᔾᔮᓲᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒥᔪᓯᒃ–ᓲᕐᓗ, ᑕᓯᔪᐊᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᑲᒃᑭᐅᑎᒃᓴᖃᐅᒻᒨᖅᓯᓗᑎᑦ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᓄᕿᒃᓯᕙᓪᓗᓂ ᓂᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓗᓂ ᑕᓯᔪᐊᔪᕐᓂᒃ, ᓂᐱᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ.
Nijjaasuuqarussi, nutarait pinnguaqaqtiguk ajjigiinngittukku. Nijjaasuuliurunnarmijusik-suurlu, tasijuajunik ajjigiinngittunik kakkiutiksaqaummuuqsilutit. Nutarait nuqiksivalluni nilliatittiluni tasijuajurnik, nipiqarniaqtut ajjigiinngittunik.

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕖᑦ titiqqakkuviit

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐃᓚᔮᔅᓯᓐᓄᓪᓗ (ᕿᑐᒃᑐᒐᐅᔭᕋᓛᓂᒃ ᐅᑭᑦᑎᓗᑎᑦ). ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᑯᓗᒍ ᐃᓚᔮᔅᓯᓐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖏᓐᓅᖅᓯᖁᕙᓪᓗᒍᓗ. ᐃᓚᔮᑎᓪᓗ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ, ᑎᑎᖅᑲᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᑭᓲᓪᓗᐊᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓᓅᖅᓯᕙᓪᓗᑎᑦ ᖁᓚᐃᓐᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.
Titiqqakkuviliurlutit nutararnut ilajaassinnullu (qituktugaujaralaanik ukittilutit). Nutarait titiraqattaqulugu ilajaassinnut titiqqakkuvinginnuuqsiquvallugulu. Ilajaatillu titiraqattaqulugit nutararnut, titiqqanigluunniit kisuulluanngittunik titiqqakkuvinganuuqsivallutit qulainniaqtanginnik.

ᑎᓱᑎᑦᑎᕕᓕᐅᕐᓗᑎᑦ tisutittiviliurlutit

ᑎᓱᑎᑦᑎᕕᓕᐅᕐᓗᑎ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂ ᓇᓂᔭᕐᓂᑦ–ᓲᕐᓗ, ᕿᑐᑦᑐᒐᐅᔭᕐᒥ ᐅᑭᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᓕᓗᒍ ᑭᐳᑯᑖᒻᒧᑦ. ᓇᓂᓯᓗᑎᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᑎᓱᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᐊᖅᓴᖅ, ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᖅ ᓯᓇᕐᔪᓕᒃ, ᓄᓇᓯᐅᑎᖖᒍᐊᖅ. ᑕᑯᔭᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᒋᓗᒍ ᖃᓄᕐᓗ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᐅᓯᖃᕋᑖᕐᒪᖔᑕ.
Tisutittiviliurluti ilissinni nanijarnit-suurlu, qituttugaujarmi ukittilutit ililugu kipukutaammut. Nanisilutit kisutuinnarnik nutaraqpit tisutittunnaqtanginnik, suurlu aqsaq, kippaariktuq sinarjulik, nunasiutinnguaq. Takujarnik unikkaarvigilugu qanurlu kisutuinnait piusiqarataarmangaata.

ᓂᐱᖃᖅᑎᑦᑎᕈᓘᔭᕐᓂᖅ nipiqaqtittiruluujarniq

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒋᕙᓪᓗᒍ, ᓂᐱᖃᖅᑎᑦᑎᖖᒍᐊᖅᐸᓪᓗᑎᑦ ᐅᖃᓪᓚᖖᒍᐊᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᓂᐱᖃᕐᓗᑎᒃ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖁᕙᖕᒥᓗᒍ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒡᓗ ᓂᐱᖃᕐᓗᓂ.
Nutarait qautamaat uqalimaarvigivallugu, nipiqaqtittinnguaqpallutit uqallannguaqtittivallutillu ajjigiinngittunik nipiqarlutik. Nutarait taimailiuquvangmilugu ajjigiinngittuniglu nipiqarluni.

ᐋᖅᑭᒃᓱᒐᐃᑦ aaqqiksugait

ᕿᔪᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᒐᕐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᓗᑎᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ. ᐃᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᓂᕐᓗᓂ ᐃᓕᓯᖁᕙᓪᓗᒍ.
Qijungnik aaqqiksugarnik niuvirlutit atuqtuarlutilluunniit nutararnut. Ininginnik qinirluni ilisiquvallugu.

ᐊᕐᕌᒍᓕᖕᓄᑦ 2-3 arraagulingnut 2-3

ᓂᖅᑎᐅᕐᕕᖖᒍᐊᖅ niqtiurvinnguaq

ᓂᖅᑎᐅᕐᕕᖖᒍᐊᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᓂᕿᖖᒍᐊᖃᕐᓗᓂ, ᓂᕐᕆᑎᖖᒍᐊᖃᕐᓗᓂ, ᐆᑦᑎᑎᖖᒍᐊᓂᒃ, ᓵᑦᑑᔭᐅᑎᖖᒍᐊᓂᒡᓗ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᑐᖁᓗᒍ ᓂᖅᑎᐅᕈᑎᖖᒍᐊᓂᒃ. ᓂᖅᑎᐅᕈᔾᔭᐅᖖᒍᐊᕈᒪᓗᑎᑦ ᓂᕆᔭᖅᑐᕐᕕᓕᐅᖖᒍᐊᕐᓗᑎᓪᓗ.
Niqtiurvinngualiurlutit nutararnut niqinnguaqarluni, nirritinnguaqarluni, uuttitinnguanik, saattuujautinnguaniglu. Nutarait atuqulugu niqtiurutinnguanik. Niqtiurujjaunnguarumalutit nirijaqturviliunnguarlutillu.

ᓴᐃᒪᓐ ᐅᖃᖅᐳᖅ saiman uqaqpuq

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᓴᐃᒪᓐ ᐅᖃᖅᐳᒥ ᐱᖖᒍᐊᖃᑎᒋᓗᒍᓗ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᖃᖁᓗᒍ.
Nutarait saiman uqaqpumi pinnguaqatigilugulu. Nutarait ajjigiinngittunik aulaniqaqulugu.

ᐊᓐᓄᕌᕐᕕᒃ annuraarvik

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᐊᑦᑎᔾᔪᑎᓗᒍ. ᐴᕐᓗᒋᑦ ᐊᒧᔭᖅᑐᒧᑦ ᐃᕕᐅᔭᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖁᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᖖᒍᐊᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᒋᔭᐅᖖᒍᐊᕐᓗᓂ ᐃᔾᔪᐊᖅᓯᕙᓪᓗᓂ. ᓲᕐᓗ, ᓘᑦᑖᖅᓯᐅᑎᖖᒍᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᑦ, ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᖖᒍᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ.
Nutarait annuraanik atuqattarniaqtanginnik nuattijjutilugu. Puurlugit amujaqtumut iviujarmulluunniit. Nutarait annuraaqulugu unikkaanngualiurlutit inugijaunnguarluni ijjuaqsivalluni. Suurlu, nuuttaaqsiutinnguanik atuqpat, inuulisaqtaunnguarlutit asinginniglu.

ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᐃᒧᓯᖃᑎᒋᓗᒍ annuraanik imusiqatigilugu

ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᐃᒧᓯᓕᕌᖓᕕᑦ, ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐃᑲᔪᖁᕙᓪᓗᒍ–ᓲᕐᓗ, ᐊᓕᖅᓯᓕᒫᓂᒃ ᓇᓂᓯᖁᓗᒍ ᐃᓪᓗᒌᓕᖅᓱᐃᓗᓂᓗ.
Annuraanik imusiliraangavit, nutarait ikajuquvallugu-suurlu, aliqsilimaanik nanisiqulugu illugiiliqsuilunilu.

ᐊᐅᓚᑕᒐᕐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓂᖅ aulatagarnik takunnaaqtautittiniq

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᒐᕐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᑎᑦᑎᖃᑎᒋᔪᒪᓗᒍ. ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ ᐱᔭᕐᓂᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᓯᓗᑎᑦ (ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐃᓄᖖᒍᐊᖃᕐᓗᓂ) ᓄᑕᕋᖅᐱᑦ ᑐᓴᓕᒪᓗᓂᐅᒃ ᐸᐃᑉᐹᓂᒃ ᐴᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑕᒐᓕᐅᕐᓗᑎᑦ. ᐊᐅᓚᑕᒐᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ ᐃᔾᔪᐊᖅᓯᓗᓂ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᓗᒍ.
Nutarait aulatagarnik takunnaaqtautittiqatigijumalugu. Unikkaarmi pijarniqtumik niruaqsilutit (marruungnik tisamanut inunnguaqarluni) nutaraqpit tusalimaluniuk paippaanik puuksanik aturlutit aulatagaliurlutit. Aulatagait unikkaarmi ijjuaqsiluni unikkausirilugu.

ᓂᖅᑎᐅᕐᓂᖅ niqtiurniq

ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐱᔭᕐᓂᖅᑐᒥᒃ ᓂᖅᑎᐅᖃᑎᒋᔪᒪᓗᒍ, ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᖕᒥ. ᐊᔪᕆᖅᓲᑎᓗᒍ ᐃᕐᖑᓯᕐᒥᒃ ᐆᑦᑑᑎᒥᒃ ᐊᑐᕆᐊᒃᓴᖅ ᐆᑦᑑᑎᓂᖕᓗ ᐊᓘᑎᓂᒃ. ᓂᖅᑎᐅᕐᓂᐊᖅᑕᔅᓯᓐᓂᒃ ᓈᕕᑦᑎᑎᑉᐸᓪᓗᒍ ᑯᕕᓯᑎᑉᐸᓪᓗᒍᓗ. ᒪᒪᑕᖃᑎᒋᓂᐊᖅᐸᑦ.
Nutarait pijarniqtumik niqtiuqatigijumalugu, niqittiavangmi. Ajuriqsuutilugu irngusirmik uuttuutimik aturiaksaq uuttuutininglu aluutinik. Niqtiurniaqtassinnik naavittitippallugu kuvisitippallugulu. Mamataqatiginiaqpat.

ᐊᖅᓴᖅ ᓱᓪᓗᓕᖕᒦᑦᑐᖅ aqsaq sullulingmiittuq

ᐊᓪᓚᕈᑎᒃᓴᔭᐅᑉ ᐸᐃᑉᐹᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓗᑎᑦ ᓱᓪᓗᓕᓕᐅᕐᓗᑎᑦ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐃᑲᔪᖁᓗᒍ. ᐃᓱᐊᑕ ᐃᒡᓗᐊ ᑎᒍᒥᐊᕐᓗᒍ ᐃᒡᓗᐊ ᓇᑎᕐᒦᑎᓪᓗᒍ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᐊᖅᓴᒥᒃ ᑐᓂᓯᓗᒍ ᑲᑕᐃᕐᑯᓗᒍ ᐃᓗᐊᓄᑦ.
Allarutiksajaup paippaanginnik katiqsuilutit sulluliliurlutit. Nutarait ikajuqulugu. Isuata iglua tigumiarlugu iglua natirmiitillugu. Nutarait aqsamik tunisilugu kataiqulugu inuanut.

Inhabit Education Resources for Infants/ToddlersAvailable at www.inhabiteducation.com
Caribou